• חוקי עבודה חשובים מאתר משרד התמ"ת

 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002,
 • חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987,
 • חוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958,
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951,
 • חוק חופשה שנתית התשי"א 1951,
 • חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976,
 • חוק פיצויי-פיטורים, תשכ"ג – 1963,
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964,
 • חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954,
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988,
 • חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998,
 • חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953,
 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו – 1996,
 • חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991,
 • חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז – 1957.