להלן מספר מאמרים על חופשה שנתית:

 • חופשה בימי אבל
    האם יש זכאות לימי חופשה בימי אבל? צו הרחבה לקיצור שבוע עבודה ל- 43 שעות שבועיות (הסכם מסגרת), 2000, שנכנס לתוקף ביום 01.07.2000 וחל על כל המשק קובע כדלקמן: "עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ...
 • ימי חופשה – כמה מגיע?
  ימי חופשה- הזכאות לפי חוק חופשה שנתית תשי"א 1951 עובד זכאי לימי חופשה כדלקמן: שנים 1-5- 16 ימים*, שנה שישית- 18 ימים, שנה שביעית- 21 ימים, שנה שמינית- יום נוסף לכל שנה עד מקסימום של 28 ימים. *תיקון לחוק חופשה ...
 • חופשה בפועל ולא תמורת חופשה
  יש ליתן לעובד חופשה בפועל ולא תשלום פדיון חופשה בשווה כסף נוהג לפיו עובד "פודה" את זכות חופשתו השנתית בתוך תקופת העבודה, להבדיל מסיום תקופת העבודה, הוא פסול ומנוגד לחוק חופשה שנתית ולתכליתו וכאשר מעסיק משלם לעובד תמורת חופשה בתוך תקופת ...
 • צבירת ימי חופשה – כמה ניתן?
  מהי כמות צבירת ימי חופשה המקסימלית? חרף סעיף 7 לחוק חופשה שנתית הקובע כי לא יכולה להיות לעובד צבירת ימי חופשה של מעל שנתיים (בהסכמת המעסיק), בפועל הסעיף כמעט אינו מיושם מאחר והאחריות שימי החופשה ינוצלו היא של המעסיק, כך ...
 • חובת ניהול פנקס חופשה
  סעיף 26 לחוק חופשה שנתית תשי"א 1951 קובע כי מעביד חייב לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו ביחס לכל עובד הפרטים שייקבעו בתקנות. בתקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה) תשי"ז 1957 נקבעו הפרטים שאמורים להיכלל בפנקס החופשה- שם פרטי שם האב ...
 • חופשה כפויה- מהו הגבול?
  מה דין חופשה כפויה בחול המועד? כאשר מקום העבודה סגור לרגל שיפוצים? או כל סיבה אחרת כאשר המעסיק  מחליט לסגור את מקום העבודה ולהוציא את העובדים לחופשה כפויה מרוכזת? חופשה כפויה- הוראות הדין עפ"י חוק חופשה שנתית, ככלל המעסיק הוא זה ...
 • זקיפת חופשה לשנים קודמות
  מהי זקיפת חופשה לשנים קודמות? ההתיישנות לפדיון חופשה היא של שלוש שנים והשנה השוטפת האחרונה לעבודת העובד. עם זאת, עפ"י פסיקת בית הדין לעבודה זקיפת חופשה היא שיוך תשלומי חופשה שקיבל העובד לשנים קודמות כך שהעובד עדיין יהיה זכאי לכמות ...
 • חישוב עמלות בפדיון חופשה
  עפ"י פסיקת בית הדין לעבודה ייחשבו עמלות לחלק מהשכר הקובע לצורך תשלום פדיון חופשה דב"ע ל/1-1 בתי הזיקוק חיפה בע"מ – אליעזר הלל, פד"ע ב 155, 165 – 164, אושר בבג"צ 148/71 בתי הזיקוק בחיפה בע"מ – ביה"ד הארצי לעבודה ...
 • חופשה ללא תשלום ומשמעויותיה
  חופשה ללא תשלום היא למעשה השעיית הסכם העבודה לתקופה קצובה בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד ולא נצברות הזכויות, בהיעדר הסכמה מפורשת. עם זאת, מעסיק אינו יכול להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום שאינה מוגבלת בזמן או לתקופה ממושכת מבלי ...