• תלוש שכר לכל עובד
    עפ"י סעיף 24 לחוק הגנת השכר תשי"ח 1958 קיימת חובה למעסיק להוציא לעובד עבור עבודתו תלוש שכר כשזה צריך לשקף את השכר ...
 • היקף המשרה כולל חלפי שכר עבודה
  נקבע בפסיקה כי כאשר עובד עובד פחות ממשרה מלאה יש לקחת בחשבון בחישוב היקף המשרה גם את הימים/שעות שעבד בשבת ובחג וכן ...
 • שכר במוצאי שבת – כדין עבודה בשבת?
  לעיתים שכר במוצאי שבת יזכה את העובד בגמול עבודה בשבת מושכלות יסוד הן כי העובד יהיה זכאי לגמול מיוחד בשיעור 50% בגין עבודתו בשבת, ברם, ...
 • תשלום שכר בהתלמדות
  קיימים מקרים רבים בהם עוד טרם תחילת עבודתו של עובד אצל המעסיק הינו נדרש לעבור תקופת הכשרה או התלמדות לצורך התחלת עבודתו. ...
 • איסור השעיות עובד
  השעיות אינן חוקיות כל עוד העובד זמין לבצע עבודתו בפועל, לכן עפ"י דין בגין תקופת השעיות יש לשלם לעובד את שכר עבודתו, ...
 • התייצבות מוקדמת לחפיפה או תדריך
  עובד זכאי לשכר עבודה בגין התייצבות מוקדמת לחפיפה או תדריך כפי שעובד זכאי לשכר כל זמן אשר העמיד עצמו לרשות המעסיק, כך גם ...
 • חיוב עובד בהשתתפות עצמית
  נורמה נפסדת הקיימת לעתים אצל מעסיקים של חיוב עובד בהשתתפות עצמית בגין נזק שנגרם במהלך העבודה הרגילה היא בעייתית ונוגדת את חוק הגנת השכר ...
 • רכיב שכר קבוע יהיה חלק מהשכר הקובע
  הלכה היא כי כאשר רכיב שכר קבוע אינו מותנה בהתקיימות תנאי או גורם מיוחד, יהיה רכיב השכר חלק אינטגראלי של השכר, קרי- ...
 • ניכויים משכר עבודה – מה מותר?
  סעיף 25 לחוק הגנת בשכר תשי"ח 1958 אוסר למעסיק לבצע ניכויים משכר עבודה למעט רשימה סגורה של 9 מקרים אשר הפסיקה הגבילה ...
 • הלנת שכר עבודה
  עפ"י חוק הגנת השכר תשי"ח 1958 יש לשלם את שכר העבודה בתום חודש העבודה, כאשר הפיצוי בגין הלנת שכר עבודה אחרי ה- 9 ...
 • טיפים למלצרים אינם שכר עבודה
  עפ"י הלכת ענבל מלכה משנת 2005 טיפים למלצרים במהלך עבודתם אינם נחשבים כשכר עבודה המשולם ע"י המעסיק אלא אם כן עמד המעסיק ...
 • חוזה לטובת צד שלישי
  התורה של חוזה לטובת צד שלישי בדיני עבודה מבוססת על הסכמה בין מזמין עבודה וקבלן העבודה כאשר מזמין העבודה וקבלן העבודה הגדירו בצורה מפורשת את ...
 • שעות חוסר – האם חוקי לקזז?
  האם מעסיק יכול  לקזז שעות חוסר חודשיות של העובד? באופן עקרוני קיזוז שעות חוסר כאשר עובד אינו עומד במכסת השעות שהוסכמה בחוזה הינה ...
 • הפסקה בעבודה – מהם התנאים?
  התנאים הבסיסיים לקבלת הפסקה בעבודה עפ"י סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951 ביום עבודה של 6 שעות ומעלה זכאי העובד לקבל הפסקה ...
 • אין עבודה בקיץ? ייתכן ותזכו לשכר
  לעיתים גם כאשר אין עבודה לעובד בחודשים מסויימים לאורך השנה בהם קיים נוהג שלא לעבוד, כגון חופש גדול במוסדות חינוך או תקופות ...