יוני 16, 2013

תלוש שכר לכל עובד

  עפ"י סעיף 24 לחוק הגנת השכר תשי"ח 1958 קיימת חובה למעסיק להוציא לעובד עבור עבודתו תלוש שכר כשזה צריך לשקף את השכר האמיתי המשולם לעובד, […]
יוני 16, 2013

היקף המשרה כולל חלפי שכר עבודה

נקבע בפסיקה כי כאשר עובד עובד פחות ממשרה מלאה יש לקחת בחשבון בחישוב היקף המשרה גם את הימים/שעות שעבד בשבת ובחג וכן גם ימים שבהם היה […]
יוני 16, 2013

שכר במוצאי שבת – כדין עבודה בשבת?

לעיתים שכר במוצאי שבת יזכה את העובד בגמול עבודה בשבת מושכלות יסוד הן כי העובד יהיה זכאי לגמול מיוחד בשיעור 50% בגין עבודתו בשבת, ברם, לא מדובר בהכרח […]
יוני 15, 2013

תשלום שכר בהתלמדות

קיימים מקרים רבים בהם עוד טרם תחילת עבודתו של עובד אצל המעסיק הינו נדרש לעבור תקופת הכשרה או התלמדות לצורך התחלת עבודתו. בפסיקה נקבע כי גם […]
יוני 14, 2013

איסור השעיות עובד

השעיות אינן חוקיות כל עוד העובד זמין לבצע עבודתו בפועל, לכן עפ"י דין בגין תקופת השעיות יש לשלם לעובד את שכר עבודתו, כשהשעייה שאינה מוגבלת בזמן […]
יוני 13, 2013

התייצבות מוקדמת לחפיפה או תדריך

עובד זכאי לשכר עבודה בגין התייצבות מוקדמת לחפיפה או תדריך כפי שעובד זכאי לשכר כל זמן אשר העמיד עצמו לרשות המעסיק, כך גם כאשר הינו מגיע […]
יוני 13, 2013

חיוב עובד בהשתתפות עצמית

נורמה נפסדת הקיימת לעתים אצל מעסיקים של חיוב עובד בהשתתפות עצמית בגין נזק שנגרם במהלך העבודה הרגילה היא בעייתית ונוגדת את חוק הגנת השכר תשמ"ח 1958 מעסיק לא […]
יוני 9, 2013

רכיב שכר קבוע יהיה חלק מהשכר הקובע

הלכה היא כי כאשר רכיב שכר קבוע אינו מותנה בהתקיימות תנאי או גורם מיוחד, יהיה רכיב השכר חלק אינטגראלי של השכר, קרי- באם עובד מקבל את […]
יוני 6, 2013

ניכויים משכר עבודה – מה מותר?

סעיף 25 לחוק הגנת בשכר תשי"ח 1958 אוסר למעסיק לבצע ניכויים משכר עבודה למעט רשימה סגורה של 9 מקרים אשר הפסיקה הגבילה ופירשה בצמצום על מנת […]